Konsultacja i Poradnictwo

Szanowni Państwo!

Pierwsze lata życia Waszych dzieci to baza ich dalszego rozwoju. Wszelkie nieprawidłowości w tym okresie wymagają interwencji diagnostyczno – terapeutycznej. Zaniedbania w tym względzie zmniejszają szansę prawidłowego rozwoju i mogą być nie do odrobienia.
Jeśli Państwa niepokoi rozwój, zachowanie czy emocje Waszego dziecka warto skonsultować się ze specjalistą, w celu uzyskania odpowiedzi na frapujące pytania, wyjaśnienia na temat rozwoju swojego dziecka bądź omówienia zachowań, które budzą niepokój.

gabinet psychologiczny dla dzieci

Diagnoza Psychologiczna

Na diagnozę psychologiczną składają się: wywiad przeprowadzany z rodzicami, czasem opinie od innych specjalistów, nauczycieli, karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane, bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologa, wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych.

Diagnoza dotyczy m. in. następujących obszarów funkcjonowania:

  • rozwoju psychomotorycznego dzieci od 3 miesiąca życia,
  • rozwoju intelektualnego i społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • przyczyn zaburzeń emocjonalnych (nadpobudliwość, nieśmiałość, lęki, obniżenie nastroju, zahamowanie i inne…),
  • przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych.
psycholog dla dzieci kielce

Terapia

Terapia dzieci jest specyficzną formą pomocy uwzględniającą ścisłą współpracę psychologa dziecięcego z rodzicami. Podczas terapii pomoc rodzica jest niezwykle ważna – to zapewnia efekty w terapii dziecka.

W trakcie pracy dbam o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie.

Oferowana pomoc terapeutyczna dotyczy:

  • wspierania małego dziecka w wyrównywaniu deficytów w rozwoju psychoruchowym,
  • wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka w okresie przedszkolnym/szkolnym,
  • rozwijania funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania, pisania i liczenia,
  • wspierania dziecka nadruchliwego, z deficytem uwagi,
  • wspierania dziecka i rodziców w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami.

Trening EEG Biofeedback

Trening EEG Biofeedback to metoda pozwalająca na wzmacnianie aktywności pożądanych fal mózgowych oraz wygaszanie aktywności fal niepożądanych. Skąd wiemy, które fale są pożądane? Na podstawie dotychczasowych badań w zakresie elektroencefalografii wiadomo, jaki jest optymalny poziom poszczególnych częstotliwości fal mózgowych dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. U osób z zaburzeniami zachowania lub innymi trudnościami (np. depresją, problemem z koncentracją uwagi, zaburzeniami snu, ADHD) wzorce te zwykle są zakłócone. Celem treningu jest przywrócenie prawidłowych poziomu aktywności poszczególnych rodzajów fal mózgowych, poprzez wzmacnianie fal pożądanych, odpowiedzialnych za koncentrację uwagi i wewnętrzne wyciszenie, przy równoczesnym wygaszaniu fal niepożądanych, o zbyt wysokich amplitudach. W czasie sesji osobie trenującej prezentowana jest na monitorze plansza stymulująca (videogra). Wyniki w tej grze zależą od stopnia dostosowania określonych częstotliwości fal mózgowych do poziomu ustalonego przez trenera, przy czym mózg sam wychwytuje zależność między jego aktywnością a efektem w grze. Gdy założony poziom udaje się osiągnąć, automatycznie pojawia się informacja zwrotna w postaci uzyskania punktu oraz osiągnięciu oczekiwanego efektu w grze. W ten sposób wzmacniane są pożądane wzorce aktywności fal mózgowych. Stopniowo zwiększany jest poziom trudności gry, aby osiągnąć i utrwalić określony wzorzec aktywności fal mózgowych.

Diagnoza

Na pierwszym spotkaniu, przed rozpoczęciem treningu przeprowadzana jest diagnoza, polegająca na pomiarze częstotliwości fal mózgowych w określonych punktach oraz przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego trudności osoby, która ma być poddana treningowi. W zależności od poziomu zdiagnozowanych trudności określana jest orientacyjna liczba sesji, którą będzie trzeba zrealizować w celu poprawy funkcjonowania. W zależności od nasilenia trudności jest to zwykle od 20 do 60 sesji, które powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Trening

Warunkiem rozpoczęcia treningu jest posiadanie zaświadczenia od neurologa o braku przeciwwskazań do treningu, wydanego na podstawie badania EEG. Aby trening był możliwy konieczne jest także zainteresowanie obrazem prezentowanym na monitorze (metoda nie sprawdzi się u dzieci, które nie są zainteresowane oglądaniem bajek, reklam), brak nadwrażliwości w sferze uszu i głowy (w czasie treningu konieczne jest przymocowanie elektrod na głowie i uszach), a także umiejętność spokojnego siedzenia na fotelu przynajmniej przez kilka minut.

Trening EEG Biofeedback zalecany jest szczególnie dla dzieci (powyżej 3 lat), młodzieży i dorosłych, którzy mają trudności z koncentracją uwagi, przejawiają cechy nadpobudliwości psychoruchowej, rozwijają się nieharmonijnie, mają problemy z pamięcią i snem, skłonność do obniżonego nastroju. Trening jest także zalecany jako metoda wspomagająca terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem, w celu poprawy umiejętności koncentracji uwagi.