Badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5

Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 jest to specjalistyczny test, który ocenia inteligencję oraz zdolności poznawcze jednostki. Test ten przeprowadzany jest indywidualnie. Obecnie badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet jest stosowane na całym świecie w oparciu o teorię inteligencji CHC (Teorię Cattella – Horn – Carroll). Test ten jako jedyny precyzyjnie rozróżnia stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

CEL BADANIA

Celem badania jest zdiagnozowanie zaburzeń rozwojowych lub wybitnych zdolności dziecka.
Badanie tą skalą umożliwia poznanie zarówno słabych jak i mocnych stron jednostki, a dzięki temu dobranie odpowiedniej ścieżki edukacyjno – terapeutycznej.

DLA KOGO DEDYKOWANE JEST TO BADANIE?

Badanie Skalą Inteligencji Stanford – Binet jest przeznaczone dla osób powyżej 2 roku życia, aż do ukończenia 70 lat, a w szczególności dla dzieci w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami ruchowymi, niepełnosprawnością intelektualną, afazją czy opóźnieniem rozwoju mowy.

CZAS TRWANIA BADANIA

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców dziecka na wywiad diagnostyczny. Kolejne spotkania obejmują badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz wywiad diagnostyczny z dzieckiem.
Badanie w wersji skróconej przeprowadzane jest na jedynym lub dwóch spotkaniach diagnostycznych trwających po 50 minut, natomiast badanie w wersji pełnej na dwóch lub trzech spotkaniach trwających po 50 minut jedno. Ilość wizyt uzależniona jest od wieku dziecka oraz jego zdolności poznawczych. Starsze dzieci wykonują bardziej złożone zadania w związku z tym czas badania może być wydłużony.